Thỏa thuận bảo mật thông tin

Thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) là thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ là BlueData (bên A) và bên sử dụng dịch vụ là Khách hàng (bên B). Cam kết không tiết lộ các bí mật, thông tin kinh doanh với bất kỳ ai nếu không được sự đồng ý của cả hai bên.

Giới thiệu

Chúng tôi tại Công ty BlueData đã luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet thông qua đăng ký người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng, v.v., việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây.

Công ty chúng tôi cũng đã thiết lập “Chính sách bảo mật” và chúng tôi cam kết sẽ quản lý các Trang web của chúng tôi nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi được an toàn và hài lòng bằng việc chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép, v.v. thông tin cá nhân do khách hàng của chúng tôi cung cấp.

Công ty chúng tôi sẽ tiếp nhận, bảo mật thông tin cho Mục Đích Kinh Doanh trên cơ sở các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1. Định nghĩa

1.1. “Thông Tin Mật”: có nghĩa là tất cả thông tin do Bên Cung Cấp Thông Tin trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin dưới bất kỳ hình thức nào mà gắn với bất kỳ kiến thức, chương trình máy tính, công nghệ, bí mật và kế hoạch kinh doanh, thông tin khách hàng, phân tích, đánh giá, dữ liệu, bài học, tài liệu khác được chuẩn bị bằng văn bản, lời nói hay dữ liệu điện tử, ngoại trừ các thông tin sau: 

  •  Thông tin đã trở nên công khai (công khai trên website của Bên Cung Cấp Thông Tin hoặc Bên Cung Cấp Thông Tin sẵn sàng công bố trên phạm vi rộng mà không có bất kỳ hạn chế hoặc ảnh hưởng nào đến hoạt động kinh doanh của Bên Cung Cấp Thông Tin) trước thời điểm được tiết lộ, cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin.
  • Thông tin được Bên Nhận Thông Tin xây dựng, phát triển và có được một cách hợp pháp với điều kiện là Bên Nhận Thông Tin chứng minh được rằng việc xây dựng và phát triển này được thực hiện bởi hay nhân danh Bên Nhận Thông Tin mà không sử dụng hay tham khảo bất cứ Thông Tin Mật nào được tiết lộ, cung cấp.
  • Thông tin được tiết lộ cho Bên Nhận Thông Tin bởi một Bên thứ ba có quyền hợp pháp tiết lộ thông tin.

1.2. “Đại Diện”: bao gồm nhưng không giới hạn các lãnh đạo, cộng sự, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên của Bên Nhận Thông Tin có quyền hạn được biết hay tiếp cận các Thông Tin Mật.

1.3. “Bên Cung Cấp Thông Tin”: là bên sở hữu và/hoặc cung cấp các Thông Tin Mật. Bên Cung Cấp Thông Tin được hiểu là người đại diện công ty đang triển khai cung cấp thông tin để sở hữu sản phẩm và dịch vụ của BlueData.

1.4. “Bên Nhận Thông Tin”: là bên tiếp nhận Thông Tin Mật. Trong phạm vi Thoả thuận này Bên Nhận Thông Tin được hiểu là chính bên đó hoặc bất kỳ người Đại Diện nào của bên đó.

1.5. “Các Bên”/ “Bên”: Tùy từng trường hợp được hiểu là “Bên Cung Cấp Thông Tin” và/hoặc “Bên Nhận Thông Tin”.

Điều 2. Cam kết bảo mật thông tin

2.1. Không cung cấp cho bên thứ ba: Trên cơ sở các Thông Tin Mật được cung cấp, Bên Nhận Thông Tin cam kết tuyệt đối sẽ không cung cấp Thông Tin Mật cho bất cứ Bên thứ ba nào trừ khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cung Cấp Thông Tin.

2.2. Tuân thủ theo thỏa thuận: Bên Nhận Thông Tin phải đảm bảo Thông Tin Mật chỉ được tiết lộ cho Đại Diện của Bên Nhận Thông Tin. Bên Nhận Thông Tin cũng sẽ thông báo với Đại Diện của mình về các điều khoản của Thoả thuận này và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo rằng những người này đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của Thoả thuận này.

2.3. Cam kết hủy thông tin ( nếu có yêu cầu): Tùy theo yêu cầu của Bên Cung Cấp Thông Tin, Bên Nhận Thông Tin phải trả lại hay hủy bỏ ngay lập tức tất cả các văn bản và/hoặc tài liệu thuộc Thông Tin Mật, bao gồm cả bản gốc hay bản sao bằng văn bản hay trong hệ thống máy tính hay dưới bất kỳ hình thức điện tử nào khác và cam kết không có bất kỳ bản gốc hay bản sao nào của các Thông Tin Mật đó được lưu lại.

2.4. Cam kết duy trì bảo mật: Bên Nhận Thông Tin cam kết thiết lập, thực hiện và duy trì các điều kiện, thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo rằng các Thông Tin Mật không bị tiết lộ, sử dụng hoặc sao chép cho bất cứ mục đích nào khác ngoài Mục Đích Kinh Doanh. Nếu Bên Nhận Thông Tin nhận thấy có bất cứ hay tiềm tàng bất cứ vi phạm nào đối với bản Thoả thuận này, Bên Nhận Thông Tin sẽ thông báo ngay lập tức cho Bên Cung Cấp Thông Tin và sẽ nỗ lực hợp tác tốt nhất với Bên Cung Cấp Thông Tin nhằm tìm kiếm các giải pháp thích hợp để khắc phục, xử lý vi phạm.

2.5. Trong trường hợp Bên Nhận Thông Tin buộc phải tiết lộ các Thông Tin Mật theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 

  • Bên Nhận Thông tin sẽ gửi ngay cho Bên Cung Cấp Thông Tin một văn bản thông báo để Bên Cung Cấp Thông Tin có thể thực hiện các hành động thích hợp hoặc các biện pháp bảo vệ phù hợp khác 
  • Bên Nhận Thông Tin có trách nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầu và biện pháp khắc phục do Bên Cung Cấp Thông Tin đưa ra. Trong trường hợp không có được các biện pháp bảo vệ này, Bên Nhận Thông Tin cam kết sẽ chỉ cung cấp phần thông tin đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo cách thức phù hợp để vẫn có thể bảo vệ được tính chất mật của Thông Tin Mật

2.6. Thông tin thuộc sở hữu bên Cung Cấp Thông Tin: Tất cả các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào có chứa Thông Tin Mật được Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp làm và sẽ được duy trì là tài sản của Bên Cung Cấp Thông Tin. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ của các Thông Tin Mật thuộc về Bên Cung Cấp Thông Tin, trừ khi có quy định khác giữa Các Bên bằng văn bản.

2.7. Cam kết bảo mật thông tin:  Bên Nhận Thông Tin cam kết sẽ bảo đảm và giữ cho Bên Cung Cấp Thông Tin không bị ảnh hưởng bởi và sẽ bồi thường thiệt hại cho Bên Cung Cấp Thông Tin liên quan đến các khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp, bất đồng phát sinh từ việc đại diện ký kết Thỏa Thuận không đúng thẩm quyền hay phát sinh từ việc vi phạm các cam kết bảo mật của mình theo Thỏa Thuận này và các văn bản liên quan được ký kết giữa Các Bên

2.8. Bên Cung Cấp Thông Tin sẽ không chịu trách nhiệm khi thông tin bị lộ: Bên Cung Cấp Thông Tin sẽ không cần phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào phát sinh từ việc Bên Nhận Thông Tin sử dụng bất cứ phần nào của Thông Tin Mật cho Mục Đích Kinh Doanh, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác

Điều 3. Chấm dứt Thỏa Thuận

3.1. Hiệu lực Bảo mật thông tin: Thoả Thuận bảo mật thông tin có hiệu lực kể từ ngày ký kết Thoả thuận này và chấm dứt khi các Bên ký kết văn bản thỏa thuận chấm dứt. Các sửa đổi, bổ sung điều kiện và điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ chỉ có hiệu lực khi được Các Bên thỏa thuận và đồng ý bằng văn bản.

3.2. Trách nhiệm Bảo mật thông tin: Khi hai Bên tiến hành chấm dứt thỏa thuận này, Bên Nhận Thông Tin vẫn có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định tại Thoả Thuận này trừ khi có văn bản đồng ý miễn trách nhiệm của Bên Cung Cấp Thông Tin.

3.3. Sử dụng thông tin Bảo mật sau khi chấm dứt Thỏa Thuận:  Trong suốt thời hạn của Thoả Thuận này cũng như trong thời gian sau khi chấm dứt Thỏa Thuận, Bên Nhận Thông Tin sẽ không được trực tiếp hay gián tiếp sử dụng, áp dụng, thương mại hóa hoặc khai thác các Thông Tin Mật hoặc sử dụng Thông Tin Mật để tham gia bất kỳ chương trình nghiên cứu, phối hợp, liên doanh, dự án, hợp tác nào nhằm mục đích thu lợi nhuận thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác với bất kỳ Bên thứ ba nào trong bất kỳ lĩnh vực nào có hay không có liên quan đến nghiên cứu Thông Tin Mật trừ khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cung Cấp Thông Tin.

Điều 4. Luật áp dụng và Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Thoả Thuận Bảo mật thông tin này chịu sự điều chỉnh và được giải thích theo Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Bất cứ tranh chấp nào phát sinh hay liên quan đến Thoả Thuận này sẽ được các Bên giải quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Trường hợp không giải quyết được hoặc không muốn giải quyết bằng thương lượng, các Bên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của Pháp luật.

Điều 5: Quản lý thông tin cá nhân

Quản trị viên Trang web của Công ty BlueData duy trì hoạt động quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được và các biện pháp thích hợp được thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó.

Tuân thủ đúng chính sách bảo mật đã được cập nhật tại link: Chính sách bảo mật

Liên hệ