Bảo trì

Bảo trì là các hoạt động nhằm mục đích đảm bảo các sản phẩm, thiết bị, máy móc luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất. Ngoài ra, công tác này còn nhằm hạn chế xác suất các sản phẩm, thiết bị, máy móc gặp lỗi trong quá trình vận hành.

4 Results
Liên hệ